Spolupráce s ČSOB a program finanční podpory členů LANO | LANO

Spolupráce s ČSOB a program finanční podpory členů LANO

21. 7. 2021

V loňském roce se podařilo navázat spolupráci mezi Československou obchodní bankou a Lezeckou asociací nezávislých odborníků. ČSOB díky tomu poskytla finanční podporu na činnost LANO jak v loňském, tak v letošním roce. Velmi si vážíme nejen samotné podpory, ale jsme hrdi na to, že můžeme spolupracovat právě s bankou, s níž nás spojují společné hodnoty. ČSOB totiž uplatňuje ty nejvyšší odborné i morální standardy, přičemž společenská odpovědnost a filantropie jsou běžnou součástí její každodenní činnosti.

Získané prostředky opět využijeme v souladu se smlouvou zejména na péči o talentovanou mládež, podporu sportovců, vzdělávání a další projekty založené na principech společenské odpovědnosti. Proto jsme připravili program finanční podpory členů LANO, který se řídí následujícími pravidly a podmínkami.

 1. O financování svých projektů a akcí mohou žádat všichni členové LANO, žádat lze o podporu nejen pro vlastní projekty, ale i pro jiné členy LANO.
 2. Podpora bude poskytována jako průběžná na základě posouzení žádostí komisí zřízenou pro tento účel prezidiem LANO. Členy komise jsou: Bc. David Urbášek, Mgr. Radim Antoš, Mgr. Eliška Karešová, Jakub Dvořák, koordinátorkou Lucie Švecová, účetní Šárka Dvořáková.
 3. O podporu lze žádat na neinvestiční akce a projekty v následujících oblastech:
  1. péče o talentovanou mládež,
  2. podpora sportovců,
  3. vzdělávací programy pro trenéry,
  4. provoz organizace.
 4. Žádosti lze podávat od 22. 7. 2021.
 5. Žádost je nutno zaslat elektronicky na adresu info@jsmelano.cz a musí obsahovat:
  1. jméno a příjmení žadatele,
  2. adresu trvalého pobytu žadatele,
  3. rodné číslo žadatele,
  4. důvod žádosti a účel využití finančních prostředků, pokud je žádost podávána na podporu jiného člena LANO, pak rovněž jméno a příjmení tohoto člena a důvod žádosti ve prospěch jiné osoby, dále zda je tato osoba s podáním žádosti seznámena a proč o podporu nežádá sama,
  5. případné další zdroje financování akce nebo projektu,
  6. požadovaná částka,
  7. způsob vyúčtování (poskytnutí originálů cestovních dokladů, cestovní příkaz apod.),
  8. bankovní spojení.
 6. Rozhodnutí o žádosti a výši poskytnutých finančních prostředků, dalších podmínkách stanovených komisí nebo důvodu neposkytnutí podpory bude žadateli sděleno nejpozději do 7 dnů od přijetí žádosti.
 7. Finanční prostředky budou připsány na účet žadatele uvedený v žádosti nejpozději do 7 dnů po schválení konečného vyúčtování včetně originálů účetních dokladů.
 8. Finanční prostředky mohou být poskytnuty i formou zálohy na konkrétní akci nebo projekt, v takovém případě podmínky a termín poskytnutí finančních prostředků stanoví komise.
 9. Podpora může být poskytnuta rovněž jako zajištění materiálu, služeb apod. přímo prostřednictvím LANO, podmínky v konkrétních případech budou stanoveny ujednáním mezi LANO a žadatelem.
 10. Na základě rozhodnutí komise nebo prezidia LANO může být vyžadováno uzavření smlouvy mezi žadatelem a LANO.
 11. Na poskytnutí podpory není právní nárok.

Tým LANO

Problém většiny lidí není v nedostatku informací. Jejich největší problém je, že neví, kdy, kterou a jak správně použít, aby jim to v životě fungovalo.
Milo Mahdall