Obnovení programu finanční podpory členů LANO | LANO

Obnovení programu finanční podpory členů LANO

12. 12. 2022

Spolupráce mezi Československou obchodní bankou a Lezeckou asociací nezávislých odborníků zahájená v roce 2020 umožnila díky finanční podpoře ČSOB realizaci řady projektů včetně Programu finanční podpory členů LANO. V rámci tohoto projektu jsme poskytli finanční příspěvky našim členům jak na odborný servis v oblasti přípravy, vzdělávání a domácích i mezinárodních soutěží, tak na přímé náklady spojené s jejich sportovní činností včetně nákladů na účast reprezentantů na mezinárodních soutěžích IFSC, přestože LANO na svou činnost nepobírá žádné státní ani regionální dotace.

ČSOB v listopadu přispěla na činnost LANO další finanční částkou, která umožňuje pokračování Programu finanční podpory členů LANO.

Velmi si vážíme nejen dlouhodobé podpory, ale jsme hrdi na to, že můžeme spolupracovat právě s bankou, s níž nás spojují společné hodnoty. ČSOB totiž uplatňuje ty nejvyšší odborné i morální standardy, přičemž společenská odpovědnost a filantropie jsou běžnou součástí její každodenní činnosti.

Pokračování Programu finanční podpory členů LANO založeném na principech společenské odpovědnosti se řídí následujícími pravidly a podmínkami.

 1. O financování svých projektů a akcí mohou žádat všichni členové LANO, žádat lze o podporu nejen pro vlastní projekty, ale i pro jiné členy LANO.
 2. Podpora bude poskytována jako průběžná na základě posouzení žádostí komisí zřízenou pro tento účel prezidiem LANO. Členy komise jsou: Bc. David Urbášek, Mgr. Radim Antoš, Mgr. Eliška Karešová, Jakub Dvořák, koordinátorkou Lucie Švecová, účetní Šárka Dvořáková.
 3. podporu lze žádat na neinvestiční akce a projekty v následujících oblastech:
  1. péče o talentovanou mládež,
  2. podpora sportovců,
  3. podpora trenérů a dalších specialistů,
  4. podpora členských oddílů,
  5. vzdělávací programy,
  6. provoz organizace.
 4. Žádosti lze podávat od 12. 12. 2022.
 5. Žádost je nutno zaslat elektronicky na adresu info@jsmelano.cz a musí obsahovat:
  1. jméno a příjmení nebo název organizace žadatele,
  2. adresu trvalého pobytu nebo sídla organizace žadatele,
  3. rodné číslo nebo IČO organizace žadatele,
  4. důvod žádosti a účel využití finančních prostředků, pokud je žádost podávána na podporu jiného člena LANO, pak rovněž jméno a příjmení tohoto člena nebo název členské organizace a důvod žádosti ve prospěch jiné fyzické nebo právnické osoby, dále zda je tato osoba s podáním žádosti seznámena a proč o podporu nežádá sama,
  5. případné další zdroje financování akce nebo projektu,
  6. způsob vyúčtování (poskytnutí originálů cestovních dokladů, cestovní příkaz apod.),
  7. bankovní spojení.
 6. Rozhodnutí o žádosti a výši poskytnutých finančních prostředků, dalších podmínkách stanovených komisí nebo důvodu neposkytnutí podpory bude žadateli sděleno nejpozději do 7 dnů od přijetí žádosti.
 7. Finanční prostředky budou připsány na účet žadatele uvedený v žádosti nejpozději do 7 dnů po schválení konečného vyúčtování včetně originálů účetních dokladů.
 8. Finanční prostředky mohou být poskytnuty i formou zálohy na konkrétní akci nebo projekt, v takovém případě podmínky a termín poskytnutí finančních prostředků stanoví komise.
 9. Podpora může být poskytnuta rovněž jako zajištění materiálu, služeb apod. přímo prostřednictvím LANO, podmínky v konkrétních případech budou stanoveny ujednáním mezi LANO a žadatelem.
 10. Na základě rozhodnutí komise nebo prezidia LANO může být vyžadováno uzavření smlouvy mezi žadatelem a LANO.
 11. Na poskytnutí podpory není právní nárok.

Problém většiny lidí není v nedostatku informací. Jejich největší problém je, že neví, kdy, kterou a jak správně použít, aby jim to v životě fungovalo.
Milo Mahdall